location首頁> 公司簡介
             
 
黑喉/黑口-一到二人份170元(完售)
 
野生班頭(黃錫鯛)-八到十人份400元(完售)
 
玳瑁石斑-二到四人份355元(完售)
 
             
 
嘉魶魚-一到二人份205元(完售)
 
野生海鱺魚(魚頭或尾)-二到四人份310元(完售)
 
金線魚--二到四人份230元(完售)
 
             
 
金線魚-一到二人份175元(完售)
 
野生加誌(魚頭及魚尾)-二到四人份160元
 
野生加誌-二到四人份230元(完售)
 
             
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 >
                   
 
FACEBOOK粉絲團 痞客邦部落格